Cinque Terre

คุณสมบัติผู้สมัครและผู้รับทุน


  1. "ผู้ขอรับทุน" ต้องเป็นส่วนราชการ สถาบันศึกษา หน่วยงานวิจัยอื่นๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมี ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
  2. นักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการที่อยู่ในสังกัด "ผู้ขอรับทุน" ตามข้อ (1) จะต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่ง รายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย
  4. เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559