Cinque Terre

ทรัพย์สินทางปัญญา


  1. แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property; IP) ที่เกิดจากโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กองทุนฯ โดย สนพ. เป็นเจ้าของสิทธิ IP ที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน โดยให้หน่วยงานผู้ทรงสิทธิร่วมเป็นผู้รับผิดชอบการขอรับความคุ้มครอง IP นั้น ทั้งนี้ โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอรับความคุ้มครอง IP ในประเทศเป็นจำนวนเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายการ หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่านี้ ให้หน่วยงานผู้ทรงสิทธิร่วมรับผิดชอบส่วนที่เกินนั้น สำหรับกรณีการพิจารณาขอรับความคุ้มครอง IP ในต่างประเทศให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะทำงานกำกับโครงการฯ และกองทุนฯ โดย สนพ.
  2. คณะทำงานกำกับโครงการฯ และกองทุนฯ โดย สนพ. ขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาแนวทางการผลักดันการใช้ประโยชน์ IP ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อให้สามารถนำ IP ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศโดยรวม
  3. กองทุนฯ โดย สนพ. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ IP ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสิทธิร่วม ทั้งนี้ จะจัดสรรให้ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 กรณีที่โครงการวิจัยมีความประสงค์จะระบุสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ IP ในสัญญารับทุนเป็นอย่างอื่นให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะทำงานกำกับโครงการฯ สำหรับกรณีที่ไม่มีการระบุสัดส่วนดังกล่าวไว้ในสัญญารับทุน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการพิจารณาสัดส่วนดังกล่าว

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559