Cinque Terre

กระบวนการพิจารณา


ข้อเสนอโครงการ ที่ส่งมายัง สวทช. ต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมของโครงการทั้งในด้านหลักการเหตุผล ความสำคัญของโครงการ ความเป็นไปได้ของเทคนิคและวิธีการที่นำเสนอว่า สามารถดำเนินการวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการ (สวทช.) พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ รวมทั้งพิจารณาว่าเข้าขอบข่ายการสนับสนุนของโครงการหรือไม่
  2. ฝ่ายเลขานุการ (สวทช.) นำเสนอข้อเสนอโครงการ ตามข้อ (1) แก่คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โดยให้คะแนนตามเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งนี้ในระหว่างกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการ คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคฯ อาจพิจารณาเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความเหมาะสม
  3. ฝ่ายเลขานุการสรุปผลคะแนนรายโครงการเพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานกำกับโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ ทั้งนี้ หากมีงบประมาณคงเหลือ คณะทำงานกำกับโครงการฯ มีอำนาจในการนำโครงการที่มีคะแนนลำดับถัดไปเสนอขึ้นมาเพื่อพิจารณา และ/หรือประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่ 2 ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะทำงานกำกับโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ประกาศผลการพิจารณาโครงการ แจ้งผู้ได้รับทุนทราบผลการพิจารณาและจัดทำสัญญาให้ทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559