Cinque Terre

📣 เรียนเชิญประชุมชี้แจง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2

เรื่อง "การพัฒนาการผลิตระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้หลากหลาย และราคาแข่งขันได้"

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี กทม.

ท่านที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อพร้อมสังกัดได้ที่

คุณกัญญณัช 0 2117 6474 หรือ E-mail: energystorage-eppo@nstda.or.th

ไฟล์กำหนดการ

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559