Cinque Terre

ข่าวสาร และกิจกรรม

“โค้งสุดท้าย!!! สำหรับการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย

เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems)”

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี กทม.

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่
E-mail: energystorage-eppo@nstda.or.th ภายในวันที่ 7 ต.ค. 59 ค่ะ ^^

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThailandEnergyStorage
และ http://www.thailandenergystorage.in.th/
เอกสารแนบ (กำหนดการประชุม)

03/10/2559

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559