Cinque Terre

แผนการดำเนินงาน


กิจกรรม วัน - เดือน - ปี
1.เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์และประกาศกรอบวิจัย 1 ก.ย.2559
2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 ก.ย. - 15 ต.ค.2559
3.พิจารณาและประกาศผล 30 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559