Cinque Terre

คณะทำงานกำกับโครงงาน


1. องค์ประกอบ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงาน
2. ปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงาน
3. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงาน
4. ประธานคณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคโครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน คณะทำงาน
5. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทำงานและเลขานุการ
6. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่

  1. ให้ความเห็นชอบกรอบงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และแนวทางหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย
  2. อนุมัติโครงการและงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
  3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือยุติโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559