Cinque Terre

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

" การสนับสนุนงานวิจัย ที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา "


กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา
กรอบวิจัยที่ 4 งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ ระบบการกักเก็บ และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน

กรอบวิจัยที่ 5 งานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านการควบคุมการทำงาน การนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น
กลยุทธ์:

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 2. วิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในภาคการผลิตของประเทศและต่อยอดเทคโนโลยีสู่การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ


เป้าหมาย:

 1. พัฒนาการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในประเทศ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่/ เทียบเท่า/ ที่สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีการผลิตในประเทศที่เทียบเท่ากับต่างประเทศ เน้นสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยจากระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 3 ให้เป็น 4 – 6
 2. ส่งเสริมภาคการผลิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น


ประเด็นวิจัย:

 1. เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) โดยเน้นการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Stationary ESS) เป็นสำคัญ และการใช้งานในยานยนต์
 2. การศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงาน
 3. การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ระยะ 20 ปี
  1. วัสดุ (Materials) เช่น
   • การพัฒนาวัสดุที่เพิ่มความสามารถในการกักเก็บพลังงาน (High energy) มีราคาถูกลง (low cost) และวัสดุอิเล็กโทรดที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitors) และแบตเตอรี่
   • การพัฒนาอิเล็กโตรไลท์สำหรับแบตเตอรี่ที่มีราคาถูกลง และสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น
   • การพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่
   • การพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับการเปลี่ยนแปลง/การกักเก็บทางเคมีและไฟฟ้าเคมี
  2. ระบบการกักเก็บ (DC Storage system) เช่น
   • การออกแบบชุดแบตเตอรี่และ Supercapacitor สำหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบราง
   • ระบบจัดการการกักเก็บพลังงานสำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบราง
   • เทคโนโลยีการติดตามระบบการกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอายุการใช้งาน เป็นต้น
   • ซอฟต์แวร์การจัดการการเก็บประจุ - คายประจุ
 4. การนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้งานร่วมกับระบบการใช้และผลิตพลังงานอื่น (System Integration) เช่น


ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

 1. นวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า/เทียบเท่า/ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 2. ต้นแบบวัสดุ/อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องสำหรับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตในประเทศไทยที่เทียบเท่ากับต่างประเทศ (ระดับห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม)
 3. ผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในภาคการผลิต
 4. ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและสร้างโอกาสทางการลงทุน

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559