Cinque Terre

เกณฑ์การพิจารณา


        เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มระดับการพัฒนา คือ กลุ่มที่ 1 เกณฑ์สำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง และกลุ่มที่ 2 เกณฑ์สำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดเกณฑ์เป็นดังนี้

กลุ่มที่ 1 เกณฑ์สำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง
     การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์
     การมีนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า/ เทียบเท่ากับต่างประเทศ
     ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและมีโอกาสความสำเร็จของโครงการ
     ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทีมวิจัย
     ความเหมาะสมของงบประมาณ
กลุ่มที่ 2 เกณฑ์สำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนา
     ศักยภาพในการใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบจากผลงานวิจัย
     การมีนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า / เทียบเท่ากับต่างประเทศ
     ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและมีโอกาสความสำเร็จของโครงการ
     ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทีมวิจัย
     ความเหมาะสมของงบประมาณ

ร่วมรับข่าวสาร และกิจกรรม

หรือเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


กรอกอีเมล์เพื่อร่วมรับข่าวสาร

ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559